Warunki korzystania

Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraźnie akceptuje warunki określone w niniejszej informacji prawnej.

W związku z tym nie należy korzystać z tej strony internetowej, jeśli nie akceptujesz jej warunków użytkowania i warunków wyszczególnionych poniżej:

I. Informacje ogólne

Niniejsza informacja prawna reguluje korzystanie ze strony internetowej www.trucksters.io/pl

Właściciele strony internetowej

DISRUPTEAM SL (TRUCKSTERS)

Zarejestrowana siedziba

Disrupteam, S.L.

VAT: ESB88118955

Calle Francisco de Alcántara, 1

28002 Madrid, Hiszpania

Rejestr handlowy

Zarejestrowany w Rejestrze Handlowym w Madrycie, Tom 37744, Folio 131 i Arkusz M-672365


Adres e-mail:

together@trucksters.io

II. Regulamin użytkowania

II.I Warunki ogólne

Od momentu wejścia użytkownika na stronę www.trucksters.io/pl w pełni i bez zastrzeżeń akceptuje on każde z postanowień zawartych w niniejszej informacji prawnej.

Z tego powodu niezwykle ważne jest uważne przeczytanie niniejszej informacji prawnej za każdym razem, gdy zamierzasz korzystać z naszej strony, ponieważ może ona zostać zmodyfikowana bez uprzedniego powiadomienia.

II.II Warunki szczególne

Niektóre z usług oferowanych na tej stronie internetowej mają szczególne warunki, które mogą, w zależności od przypadku, zastąpić lub uzupełnić niniejszą informację prawną. Dlatego zalecamy uważne zapoznanie się z określonymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania z naszych usług.

Podobnie, korzystanie z tej strony internetowej podlega wszystkim informacjom, zasadom użytkowania i instrukcjom, które TRUCKSTERS podaje do wiadomości swoim użytkownikom, którzy mogą zastąpić, uzupełnić i / lub zmodyfikować niniejszą informację prawną.

III. Cel strony internetowej

Za pośrednictwem tej strony internetowej TRUCKSTERS użytkownik może uzyskać dostęp do informacji o działaniach i usługach oferowanych przez TRUCKSTERS, a także uzyskać dostęp do zarządzania usługami i dostęp do informacji uzupełniających na ich temat, jeśli są one zarejestrowane.

IV. Warunki dostępu i korzystania ze strony internetowej

 • Strona internetowa i jej usługi muszą być używane prawidłowo.
 • Wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do www.trucksters.io, są zobowiązane do korzystania z tej strony w dobrej wierze, zgodnie z systemem prawnym i obowiązkami zawartymi w niniejszej informacji prawnej, szczególnymi warunkami niektórych usług i innymi instrukcjami, które TRUCKSTERS uzna za niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej.
 • Dostęp do strony www.trucksters.io w celach niezgodnych z prawem lub szkodliwych, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na TRUCKSTERS lub osoby trzecie, jest całkowicie zabroniony.
 • Cała zawartość www.trucksters.io/pl, teksty, obrazy, dźwięk, marki, logo, kombinacje kolorów lub jakikolwiek inny element, jego struktura i projekt, są własnością TRUCKSTERS i są chronione przez obowiązujące przepisy dotyczące własności intelektualnej i przemysłowej, wyraźnie zabrania się manipulowania, przesyłania, kopiowania, modyfikowania, włączania, rozpowszechniania lub udostępniania stronom trzecim informacji, danych, treści, komunikatów, grafiki, rysunków, plików dźwiękowych i / lub graficznych, zdjęć, nagrań, oprogramowania i / lub dokonywania jakichkolwiek zmian na tej stronie.
 • Każdy użytkownik, który odwiedza stronę internetową www.trucksters.io, jest zobowiązany do powstrzymania się od gromadzenia danych od TRUCKSTERS lub jakiegokolwiek członka należącego do TRUCKSTERS w celach reklamowych oraz od wysyłania wszelkiego rodzaju reklam i komunikatów do sprzedaży lub innych celów handlowych bez uprzedniego wniosku lub zgody z jego strony.
 • Zabronione jest włączanie TRUCKSTERS lub jakiegokolwiek członka grupy do przetwarzania danych dostępnych dla stron trzecich w celach reklamowych, w łańcuchu wiadomości elektronicznych lub wysyłanie do nas wszelkiego rodzaju wiadomości, które nie są potrzebne lub na które TRUCKSTERS wcześniej nie wyraził zgody.

V. Darmowy charakter dostępu i korzystania ze strony internetowej

Korzystanie ze strony internetowej www.trucksters.io/pl jest bezpłatne dla użytkowników. Jednakże niektóre usługi świadczone przez TRUCKSTERS lub przez osoby trzecie za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji TRUCKSTERS podlegają zapłacie ceny w sposób określony w odpowiednich szczególnych warunkach.

VI. Prawdziwość informacji

Użytkownik jest zobowiązany do dostarczania TRUCKSTERS danych zgodnych z prawdą, jego obowiązkiem jest aktualizowanie wszystkich informacji przekazywanych TRUCKSTERS.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie fałszywe lub niedokładne oświadczenia oraz za szkody spowodowane przez te niedokładności wobec TRUCKSTERS lub osób trzecich.

VII. Linki i usługi świadczone przez osoby trzecie

Linki wstawione na tej stronie i które prowadzą do innych stron internetowych są zarządzane przez osoby trzecie.

TRUCKSTERS nie ponosi odpowiedzialności za informacje, treści lub usługi dostarczane przez te strony, ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek aspekty związane z tymi stronami internetowymi.

Ustanowienie linków między www.trucksters.io a innymi stronami internetowymi w żadnym wypadku nie oznacza istnienia relacji między TRUCKSTERS a właścicielem strony internetowej do której znajduje się link, ani akceptacji i zatwierdzenia przez TRUCKSTERS jej treści lub usług.

Wyniki z narzędzi wyszukiwania są dostarczane bezpośrednio przez osoby trzecie i są konsekwencją automatycznego działania mechanizmów technicznych, więc TRUCKSTERS nie może i nie kontroluje tych wyników, a w szczególności, że wśród nich pojawiają się strony internetowe, których treści mogą być nielegalne. , sprzeczne z moralnością lub dobrymi zwyczajami lub uznane za nieodpowiednie z innych powodów.

TRUCKSTERS nie oferuje ani nie wprowadza do obrotu, samodzielnie ani za pośrednictwem stron trzecich informacji, treści i usług dostępnych na powiązanych stronach internetowych, ani też nie kontroluje, nie zatwierdza, nie rekomenduje ani nie monitoruje tych informacji, treści i usług. W związku z tym, użytkownik musi zachować szczególną ostrożność przy ocenie i korzystaniu z informacji, treści i usług na zalinkowanych stronach.

 • Jakość usług świadczonych przez osoby trzecie.

TRUCKSTERS zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody o dowolnym porządku i charakterze, które mogą być spowodowane obecnością wirusów lub innych szkodliwych elementów w usługach świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem strony internetowej, które mogą powodować zmiany w systemie, komputerze, dokumentach elektronicznych lub plikach użytkownika.

 • Legalność, rzetelność i przydatność usług świadczonych przez osoby trzecie.

TRUCKSTERS wyłącza wszelką odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody, które mogą być spowodowane usługami świadczonymi przez osoby trzecie za pośrednictwem strony internetowej www.trucksters.io z następujących powodów:

Nieprzestrzeganie prawa, moralności i ogólnie przyjętych dobrych obyczajów lub porządku publicznego w wyniku świadczenia usług przez osoby trzecie za pośrednictwem strony internetowej www.trucksters.io/pl

 • Naruszenie praw własności intelektualnej i przemysłowej, tajemnic handlowych, zobowiązań umownych wszelkiego rodzaju, praw do poszanowania, prywatności osobistej i rodzinnej oraz wizerunku osób, praw własności lub innego rodzaju należących do osoby trzeciej w wyniku świadczenia usług przez osoby trzecie za pośrednictwem strony internetowej www.trucksters.io/pl
 • Dokonywanie czynów nieuczciwej konkurencji i nielegalnej reklamy w wyniku świadczenia usług przez osoby trzecie za pomocą strony internetowej www.trucksters.io/pl
 • Brak prawdziwości, dokładności, kompletności, trafności i / lub terminowości treści przekazywanych, rozpowszechnianych, przechowywanych, otrzymywanych, uzyskiwanych, udostępnianych lub dostępnych za pośrednictwem usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem strony internetowej www.trucksters.io
 • Rozczarowanie oczekiwaniami generowanymi przez usługi świadczone przez osoby trzecie za pośrednictwem strony internetowej www.trucksters.io
 • Niewykonanie, opóźnione wykonanie, wadliwe wykonanie lub wypowiedzenie z jakiegokolwiek powodu zaciągniętych zobowiązań i umów zawartych z osobami trzecimi w związku lub w wyniku świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej www.trucksters.io
 • Defekty i wady wszelkiego rodzaju usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem strony internetowej www.trucksters.io

VIII. Powiadomienia

Wszelkie powiadomienia i komunikaty użytkownika skierowane do TRUCKSTERS będą uważane za efektywne, we wszystkich celach, gdy są adresowane w dowolny z następujących sposobów:

Wysyłanie pocztą elektroniczną na adres together@trucksters.io lub na adres pocztowy Calle Víctor de la Serna 16, escalator right, 5-B, 28016 Madrid.

Wszystkie powiadomienia przesyłane użytkownikowi przez TRUCKSTERS będą uważane za skuteczne, jeśli zostaną dokonane w jeden z następujących sposobów:

 • Przesyłka pocztowa na adres kierowcy, jeśli została wcześniej zgłoszona do DISRUPTEAM SL (TRUCKSTERS).
 • Wysyłanie pocztą elektroniczną na dowolny adres e-mail, który Kierowca wcześniej podał do wiadomości DISRUPTEAM SL (TRUCKSTERS).
 • Komunikacja za pomocą połączenia telefonicznego na numer telefonu Kierowcy, jeśli został on wcześniej podany do wiadomości DISRUPTEAM SL (TRUCKSTERS).
 • Poprzez wiadomości pop-up wysyłane podczas świadczenia Usług przez DISRUPTEAM SL (TRUCKSTERS).

IX. Znajomość nielegalnych zachowań

W przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia uzna, że ​​zachodzą fakty lub okoliczności, które ujawniają bezprawny charakter korzystania z treści i/lub wykonywania czynności na stronie TRUCKSTERS i stanowią naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej lub innych praw, są Państwo zobowiązani do wysłania zawiadomienia zawierającego następujące informacje:

 • Imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail powoda.
 • Określenie domniemanej nielegalnej działalności prowadzonej w aplikacji, a w szczególności w przypadku domniemanego naruszenia praw, precyzyjne i konkretne wskazanie treści chronionej oraz jej umiejscowienie w aplikacji mobilnej.
 • Fakty lub okoliczności, które ujawniają nielegalny charakter wspomnianej działalności.
 • W przypadku naruszenia praw, własnoręczny podpis lub równoważny podpis, z danymi osobowymi właściciela praw potencjalnie naruszonych lub osoby upoważnionej do działania w imieniu wspomnianego właściciela praw.
 • Wyraźne oświadczenie, jasne i na odpowiedzialność powoda, że informacje podane w powiadomieniu są dokładne oraz że korzystanie z treści lub wykonywanie opisanych czynności jest niezgodne z prawem.

W tym sensie wszystkie powiadomienia dokonane przez TRUCKSTERS do Użytkownika będą uważane za ważne, jeśli zostały dokonane przy użyciu danych dostarczonych przez niego i za pomocą wyżej wymienionych środków. W tym celu Użytkownik oświadcza, że wszystkie podane przez niego dane są prawdziwe i poprawne oraz zobowiązuje się do poinformowania TRUCKSTERS o wszelkich zmianach związanych z danymi w zakresie powiadomień.

X. Wyłączenie odpowiedzialności

Osoby korzystające z tej Aplikacji muszą przejąć wszelkie ryzyko użytkowania i zwolnić DISRUPTEAM SL (TRUCKSTERS), jej dyrektorów, urzędników, pracowników i agentów z wszelkich szkód, zobowiązań, strat, kosztów i wydatków, w tym opłat, słusznych opłat należnych prawnikowi wynikających z lub związanych z wykorzystaniem informacji w tej Aplikacji.

Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że TRUCKSTERS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zachowania innych użytkowników.

XI. Reklamacje i roszczenia

Jeśli chcesz zgłosić roszczenie lub szczegółowo opisać zdarzenie dotyczące usługi oferowanej przez stronę internetową TRUCKSTERS, musisz skontaktować się z działem obsługi klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem together@trucksters.io.

XII. Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsza informacja prawna jest regulowana w każdej ze swoich skrajności przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych. W każdej sprawie spornej lub dotyczącej niniejszej strony internetowej, która zależy od DISRUPTEAM SL (TRUCKSTERS), ustawodawstwo hiszpańskie będzie miało zastosowanie, będąc właściwym do rozstrzygania wszelkich konfliktów wynikających lub związanych z korzystaniem z tej strony, w sądach i trybunałach w miejscu, gdzie konflikt powstaje lub, w przypadku przeszkody, sądów i trybunałów w Madrycie i, w stosownych przypadkach, sądów arbitrażowych konsumpcyjnych lub podobnych, do których firma TRUCKSTERS jest przypisana w momencie sporu. Aby złożyć reklamacje dotyczące korzystania z naszych usług, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: together@trucksters.io.