Polityka prywatności

Zgodnie z przepisami ustawy organicznej 3/2018 o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych, a także Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych UE 2016/679 i zgodnych przepisów dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem tych danych, poniżej znajdziesz wszystkie istotne informacje na temat tego, jak przetwarzamy dane osobowe, które nam udostępniasz.

I. Odpowiedzialny za przetwarzanie

DISRUPTEAM S.L.

II – Cele, dla których Twoje dane osobowe będą przetwarzane

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach umownych: (i) aby złożyć Ci ofertę dotyczącą naszych usług, (ii) aby odpowiedzieć na każde żądanie, które możesz do nas skierować, (iii) w celu porady dotyczącej naszych usług, (iv) aby zarządzać Twoimi umowami.

W oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu (v) zapewnienia naszej działalności biznesowej, (vi) zapewnienia satysfakcji naszych klientów, (vii) wysyłania Ci odpowiednich informacji o usługach pocztą, (viii) mierzenia skuteczności naszych działań reklamowych, (ix) przeprowadzania ankiet dot. satysfakcji lub (x) badania oszustw lub w celu ochrony naszej działalności lub użytkowników.

Ponadto, w oparciu o zgodność z obowiązkiem prawnym mającym zastosowanie do TRUCKSTERS, takim jak przepisy podatkowe, zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub z innych powodów prawnych.

Ponadto, stosownie do podstawy prawnej Twojej uprzedniej zgody, będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przesyłania Ci komunikatów handlowych w związku z naszymi usługami, a takie komunikaty mogą być oparte na profilu handlowym sporządzonym w związku z Twoimi nawykami konsumpcyjnymi, korzystaniem z naszych usług i przeglądaniem naszej strony internetowej.

III. Dane, które zbieramy

Przetwarzamy tylko dane niezbędne do każdego z celów określonych powyżej. W celach, o których mowa powyżej będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

i. Dane identyfikacyjne;

ii. Informacje dotyczące zakontraktowanej usługi;

iv. Nawyki konsumpcyjne;

v. Nawyki nawigacyjne

IV. Uprawomocnienie

Podstawą prawną legitymizującą wskazane zabiegi jest wykonanie umowy, wypełnienie obowiązku prawnego, zgoda użytkownika oraz zgodny z prawem interes TRUCKSTERS.

V.    Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkowników przechowujemy tylko w takim okresie, w jakim są nam one potrzebne, aby móc je wykorzystać zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane, oraz zgodnie z podstawą prawną ich przetwarzania.

Będziemy przechowywać dane osobowe tak długo, jak długo będzie istniał stosunek umowny i/lub handlowy z użytkownikiem, zgodnie z obowiązkiem prawnym przez czas wskazany przez prawo i ze względów handlowych. Podane dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo nie będziesz korzystać z prawa do ich usunięcia, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, cofnięcia zgody lub do czasu gdy gdy współprzetwarzający uznają, że nie są już konieczne do prowadzenia działań handlowych, ponieważ nie są one odpowiednie, istotne lub są nieaktualne.

W każdym przypadku TRUCKSTERS zastrzega sobie prawo do zachowania danych należycie zablokowanych, bez żadnego ich wykorzystywania – podczas gdy może to być konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń lub może pociągać za sobą pewien rodzaj odpowiedzialności sądowej, prawnej lub umownej za ich przetwarzanie, co należy uwzględnić i w odniesieniu do czego konieczne jest ich odzyskanie.

TRUCKSTERS będzie przestrzegać przepisów obowiązującego prawodawstwa dotyczących obowiązku anulowania danych osobowych, które nie są już niezbędne do celu lub celów, dla których zostały zebrane, blokując je, aby móc wykonywać ewentualne obowiązki wynikające z przetwarzania danych, i tylko w okresach przedawnienia tych obowiązków. Po upływie tych okresów informacje te zostaną ostatecznie wyeliminowane za pomocą bezpiecznych metod.

VI. Odbiorcy danych osobowych

Dostawcy Usług

W celu świadczenia Tobie usług, o które prosiłeś/aś, możemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym usługodawcom. W każdym przypadku możesz mieć pewność, że podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu uzyskania od naszych dostawców zobowiązań do traktowania Twoich danych osobowych z takim samym poziomem ochrony, z jakim my je traktujemy.

Zgodność z prawem i bezpieczeństwo

Może być konieczne ujawnienie Twoich danych osobowych, jeśli jesteśmy do tego zmuszeni z powodów porządku publicznego, egzekwowania prawa lub innych kwestii o znaczeniu publicznym, w zakresie, w jakim ujawnienie jest konieczne lub właściwe i jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Zainteresowana strona może skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, stłumienia, sprzeciwu, możliwości przenoszenia i ograniczenia, kontaktując się z TRUCKSTERS na nasz adres e-mail ustanowiony w tym celu: together@trucksters.io załączając kserokopię dowodu osobistego lub równoważnego dokumentu ważnego na mocy prawa, który pozwala jej udowodnić swoją tożsamość i określić prawo, z którego chce skorzystać.

Każda zainteresowana strona może, w dowolnym czasie po tym terminie, na warunkach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych obowiązujących w dowolnym czasie, cofnąć upoważnienie udzielone do przetwarzania danych osobowych.

Zainteresowana strona ma prawo do złożenia skargi lub roszczenia do hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (www.agpd.es).

W każdym przypadku użytkownik będzie odpowiedzialny za prawdziwość dostarczonych danych, a TRUCKSTERS zastrzega sobie prawo do wykluczenia z usług każdego użytkownika, który podał fałszywe dane, bez wpływu na jakichkolwiek inne działania prawne. Użytkownik jest odpowiedzialny za informowanie o wszelkich zmianach w przekazywanych danych osobowych.

VIII. Powiadomienia

Wszelkie powiadomienia i komunikaty od użytkownika do TRUCKSTERS uznaje się za skuteczne, do wszystkich celów, jeżeli są adresowane w dowolny z następujących sposobów:

Wysyłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: together@trucksters.io

Wszelkie powiadomienia przesyłane użytkownikowi przez TRUCKSTERS uznaje się za skuteczne, jeżeli zostały dokonane w jeden z następujących sposobów:

Wysyłanie pocztą na adres użytkownika, gdy zostało to wcześniej zgłoszone TRUCKSTERS.

Wysyłanie pocztą elektroniczną na dowolny adres e-mail, o którym użytkownik wcześniej poinformował TRUCKSTERS.

Komunikacja za pomocą połączenia telefonicznego z numerem telefonu użytkownika, jeżeli zostało to wcześniej zgłoszone do TRUCKSTERS.

Poprzez pojawiające się wiadomości wysyłane podczas świadczenia usług przez TRUCKSTERS do użytkownika.

W tym sensie wszystkie powiadomienia wysłane przez TRUCKSTERS do użytkownika będą uważane za ważne, jeśli zostały wysłane przy użyciu danych dostarczonych przez użytkownika i za pomocą wyżej wymienionych środków. W tym celu użytkownik oświadcza, że wszystkie podane przez niego dane są prawdziwe i poprawne oraz zobowiązuje się do informowania TRUCKSTERS o wszelkich zmianach dotyczących danych zgłoszeniowych.

IX. Znajomość bezprawnego zachowania

W przypadku, gdy jakikolwiek użytkownik lub osoba trzecia uzna, że istnieją fakty lub okoliczności, które ujawniają bezprawny charakter korzystania z jakiejkolwiek treści i/lub wykonywania jakiejkolwiek działalności na stronach internetowych zawartych lub dostępnych za pośrednictwem strony internetowej www.trucksters.io/pl, a które mogą stanowić naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej lub innych praw TRUCKSTERS, ma obowiązek przesłać powiadomienie zawierające następujące dane:

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail powoda.

Specyfikacja domniemanej nielegalnej działalności prowadzonej na stronie internetowej, a w szczególności gdy jest to domniemane naruszenie praw, precyzyjne i konkretne wskazanie treści chronionych, a także jej umiejscowienie na stronach internetowych.

Fakty lub okoliczności, które ujawniają nielegalny charakter wspomnianej działalności.

W przypadku naruszenia praw, własnoręczny podpis lub równoważny podpis, z danymi osobowymi właściciela praw potencjalnie naruszonych lub osoby upoważnionej do działania w imieniu wspomnianego właściciela praw.

Wyraźne, jasne i na odpowiedzialność powoda, że informacje podane w powiadomieniu są dokładne oraz że ich wykorzystanie lub wykonywanie opisanych czynności jest niezgodne z prawem.

X. Obowiązujące prawo

Niniejsza informacja prawna jest regulowana w każdym z jej skrajności przez obowiązujące prawodawstwo.

Strony uzgadniają, że w przypadku jakiegokolwiek konfliktu o charakterze prawnym podlegają Sądom i Trybunałom miasta Madryt.